Privacy statement

SMILE Studie- & Huiswerkbegeleiding + SMILE Coaching & Trainingen

Contactgegevens:
www.smile-huiswerkbegeleiding.nl
www.smile-coaching.nl
info@smile-ouderkerk.nl

Boomvalk 7
1191 SB Ouderkerk aan de Amstel
0031 6 244 777 03
0031 6 532 806 10

Belinda Beemster & Ellen Platje zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van SMILE Studie- & Huiswerkbegeleiding + SMILE Coaching & Trainingen en zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij zijn te bereiken via info@smile-ouderkerk.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SMILE Studie- & Huiswerkbegeleiding + SMILE Coaching & Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummers,
mailadressen, contactgegevens ouders, naam van de school en klas
– cijferlijsten, uitdraai LVS, kopie rapport van derden
– motivatieprofielen: Reiss Motivation Profile en Lighthouse Motivation
– arbeidscontract met loonheffingsverklaring, diploma’s, kopie identiteitsbewijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smile-ouderkerk.nl. Wij zullen de informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SMILE Studie- & Huiswerkbegeleiding + SMILE Coaching & Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– facturering
– contact leggen met ouders/verzorgers van een leerling, met de leerling zelf en met het
personeel (via mail en telefoon)
– volgen van de vorderingen van de leerling (cijferlijsten, uitdraai LVS, kopie rapport van
derden) en het registreren van oudergesprekken t.b.v. gerichte begeleiding van de
leerlingen (alleen voor intern gebruik)
– informeren over activiteiten van SMILE en algemene huishoudelijke zaken
– Reiss Motivation Profile en Lighthouse Motivation zetten wij in om aan de hulpvraag van de cliënt tegemoet te komen (m.b.t. studiekeuze, persoonlijke ontwikkeling en/of
beroepskeuze)
– arbeidscontract met loonheffingsverklaring, diploma’s, kopie identiteitsbewijs

Geautomatiseerde besluitvorming
SMILE Studie- & Huiswerkbegeleiding + SMILE Coaching & Trainingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van SMILE Studie- & Huiswerkbegeleiding + SMILE Coaching & Trainingen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De verstrekte persoonlijkheidsgegevens worden bewaard zolang deze van waarde zijn voor SMILE, maar niet langer dan vijf jaar nadat de overeenkomst tussen de partijen beëindigd is. Voor werknemersgegevens gelden de wettelijke regels.
De profielen van Reiss Motivation Profile en Lighthouse Motivation zijn opgeslagen bij de aanbieders en vallen derhalve onder het privacy statement van Reiss Motivation Profile en Lighthous Motivation.

Delen van persoonsgegevens met derden
SMILE Studie- & Huiswerkbegeleiding + SMILE Coaching & Trainingen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zal echter nooit zonder uw schriftelijke toestemming gebeuren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SMILE Studie- & Huiswerkbegeleiding + SMILE Coaching & Trainingen gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SMILE Studie- & Huiswerkbegeleiding + SMILE Coaching & Trainingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@smile-ouderkerk.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SMILE Studie- & Huiswerkbegeleiding + SMILE Coaching & Trainingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SMILE Studie- & Huiswerkbegeleiding + SMILE Coaching & Trainingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@smile-ouderkerk.nl.